PREKG - XSTD SYLLABUS

  • Home -
  • ACADEMICS -
  • COURSES -
  • PREKG - XSTD SYLLABUS

ENGLISH

UNIT: I - X

A Happy child , Three little pigs, After a bath, The Bubble , the straw, and the shoe, One little kitten, Lalu and peelu, Once I saw a little bird, Mittu and the yellow mango, Merry-go-round, Circle, If I were an apple, Our tree, A kite, Sundari, A little Turtle, The tiger and the Mosquito, Clouds, Anandi’s Rainbow, Flying Man, The Tailor and his friend.

தமிழ்

அலகு 1 -20

பாடி ஆடி விளையாடலாம், மொழியோடு விளையாடுவோம், மகிழ்வோடு கற்போம் -1,2(உயிர், மெய் எழுத்துக்கள்)கடற்கரைக்குச் செல்வோமா!, விமானத்தில் பறக்கலாம், பழமும் படகும், எண்ணுப்பெயர் அறிவோம், அறுசுவை அறிவோம், இனிப்பு செய்யலாமா? திசைகள் அறிவோம், ஊஞ்சல் ஆடலாமா! என்ன வண்ணம் வேண்டும், தமிழ் மாதங்கள், இனியாவின் ஒரு வாரம், தோரணம் செய்வோமா! பழம் பறக்குமா!, வடிவங்கள், பயணம் போகலாமா, இளையார் ஆத்திசூடி.

EVS

UNIT: I - XII

Me and My family, Human body and our sense organs, Good and Healthy Habits, My school and classroom, Our sweet Home, Our Neighborhood, What We Wear, Animal Food and Shelter, Our Friends, Our Helpers, Our Festivals, Safety Rules, Our Earth and Universe.

MATHS

UNIT: I - XIII

Shapes and space, Numbers from one to nine, Addition, Subtraction, Numbers from ten to twenty, Time, Measurement, Numbers from Twenty-One to Fifty, Data Handling, Patterns, Numbers, Money, How Many.

ENGLISH

UNIT: I - X

First Day at School, Haldi’s Adventure, I am Lucky! I Want, A Smile, The Wind and the Sun, Rain, Storm in the Garden, Zoo Manners, Funny Bunny, Mr. Nobody , Curly locks and the Three Bears, On my Blackboard I can Draw, Make it shorter, I am the Music Man , The Mumbai  Musicians, Granny Granny Please Comb my Hair, The magic Porridge Pot, Strange Talk, The Grasshopper and the Ant.

MATHS

UNIT : I - XV

What is long, what is Round? , Counting in Groups, How much can you carry? , Counting in Tens, Patterns, Footprints, Jugs and Mugs, Tens and Ones, My Funday, Add our Points, Lines and Lines , Give and Take, The Longest step, Birds come, Birds Go, How many Ponytails?

EVS

UNIT: I - XIII

My home and my family, My Body System, Food we Eat, Our Clothes, My Neighbourhood , Types of Houses, Weather and Seasons, The World of Plants, Animals: Our friends, Animal World, Means of Transport, Means of Communication, My Country

ENGLISH

UNIT: I - X

Good Morning, The Magic Garden, Bird Talk, Nina and the Baby Sparrows, Little by Little, The Enormous Turnip, Sea Song, A Little Fish Story, The Balloon Man, The Yellow Butterfly, Trains, The Story of the Road, Puppy and I, Little Tiger, Big Tiger, What’s in the Mailbox? , My Silly Sister, Don’t Tell, He is My Brother, How Creatures Move, The Ship of the Desert.

MATHS

UNIT: I - XIV

Where to Look From, Fun with Numbers, Give and Take, Long and Short, Shapes and Designs, Fun with Give and Take, Time Goes on…,Who is Heavier? How Many Times, Play with Patterns, Jugs and Mugs, Can we Share? , Smart Charts, Rupees and Paise. 

EVS

UNIT: I - XXIV

Poonam’s Day Out, The Plant Fairy, Water O’ Water! , Our First School, Chhotu’s House, Food We Eat, Saying Without Speaking, Flying High, It’s Raining, What is Cooking, From here to there,  Work we Do, Sharing Our Feelings, The Story of Food, Making Pots, Games We Play, Here Comes a Letter, A House like this, Our Friends- Animals, Drop by Drop, Families can be different, Left- Right, A Beautiful cloth, Web of life.

ENGLISH

UNIT : I - X

Wake Up! , Neha’s Alarm Clock, Noses, The Little Fir Tree, Run! , Nasruddin’s Aim, Why? , Alice in Wonderland, Don’t be Afraid of the Dark , Helen Keller, The Donkey , I had a Little Pony, The Milkman’s Cow, Hiawatha, The Scholar’s Mother Tongue, A Watering Rhyme, The Giving Tree, Books , Going to buy a Book, The Naughty Boy, Pinocchio.

MATHS

UNIT : I- XIV

Building with Bricks, Long and Short, A Trip to Bhopal, Tick-Tick-Tick, The Way the World Looks, The Junk Seller, Jugs and Mugs, Carts and Wheels, Halves and Quarters, Play with Patterns, Tables and Shares, How Heavy? How Light? , Fields and Fences, Smart Charts.

EVS

UNIT : I - XXVII

Going to School, Ear to Ear, A Day with Nandu, The Story of Amrita, Anita and the Honeybees, Omana’s Journey, From the Window , Reaching Grandmother’s House, Changing Families, Hu tu  tu , Hu tu tu , The valley of Flowers, Changing Times, A River’s Tale , Basva’s Farm, From Market to Home, A BUSY Month, Nandita in Mumbai, Too Much Water, Too Little Water, Abdul in the Garden, Eating Together, Food and Fun, The World in my Home, Pochampalli, Home and Abroad, Spicy  Riddles, Defence officer: Wahida, Chuskit Goes to School.

ENGLISH

UNIT: I - X

Ice – Cream Man, Wonderful Waste ! , Teamwork , Flying Together, My Shadow, Robinson Crusoe, Discovers a footprint, Crying , My Elder Brother, The Lazy Frog, Rip Van Winkle, Class Discussion, The Talkative Barber, Topsy- turvy Land, Gulliver’s Travels, Nobody’s Friend, The Little Bully, Sing a Song of people, Around the World, Malu Bhalu, Who Will be Ningthou?

MATHS

UNIT: I - XIV

The Fish Tale, Shapes and Angles, How Many Squares? , Parts and Wholes, Does it Look the Same? , Be My Multiple, I’ll Be Your Factor, Can You See the Pattern? , Mapping your way, Boxes and Sketches, Tenths and Hundredths, Area and Boundary, Smart Charts, Ways to Multiply and Divide, How Big? How Heavy?.

EVS

UNIT: I - XXII

Super Senses, A Snake Charmer’s Story, From Tasting to Digesting, Mangoes Round the Year, Seeds and Seeds, Every Drop Counts, Experiments with Water, A Treat for Mosquitoes , Up You Go !, Walls Tell Stories, Sunita in Space, What if it Finishes… ?, A Shelter so High! , When the Earth Shook!, Blow Hot, Blow Cold , Who Will do this Work? , Across the Wall, No Place for Us? , A Seed tells a Farmer’s Story, Whose Forests?, Like Father, Like Daughter, On the Move Again.

ENGLISH

TEXTBOOK: UNIT :  I – X

SUPPLEMENTARY READER-

UNIT: I - X

TEXTBOOK:Who did Patrick’s Homework? , A House, A Home, How the Dog Found Himself a New Master! , The Kite, Taro’s Reward, The Quarrel, An Indian – American Woman in space: Kalpana Chawla, Beauty, A Different kind of school , Where do all the teachers go?, Who I am, The Wonderful words, Fair Play, A Game of chance, Vocation, Desert Animals, Whatif, The Banyan Tree.

SUPPLEMENTARY READER:A Tale of two birds, The Friendly Mongoose, The Shepherd’s Treasure, The Old-Clock shop, Tansen, The Monkey and the crocodile, The Wonder called sleep, A pact  with  the sun, What Happened to the Reptiles, A strange wrestling match.

MATHS

UNIT: I - XIV

Knowing our numbers, Whole numbers, Playing with numbers, Basic Geometrical ideas, Understanding Elementary Shapes, Integers, Fractions, Decimals, Data Handling, Mensuration, Algebra, Ratio and Proportion, Symmetry, Practical Geometry.

SCIENCE

UNIT: I - XVI

Food: Where does it comes from? , Components of food, Fibre to Fabric, Sorting Materials into groups, Seperation of substances, Changes around us, Getting to know plants, Body movements, The living organisms- Characteristics and Habitats, Motion and Measurement of distances, Light, Shadows and Reflections, Electricity and Circuits, Fun with Magnets, Water, Air around us, Garbage in, Garbage out.

SOCIAL

HISTORY: UNIT:  I – XI

GEOGRAPHY: UNIT: I – VIII

POLITICAL LIFE: UNIT: I  - IX

HISTORY:What, Where, How and When?, From Hunting – Gathering  to Growing Food, In the Earliest Cities, What Books and Burials tell us, Kingdoms, Kings and an Early Republic, New Questions and Ideas, Ashoka, The Emperor who gave up war, vital Villages , Thriving Towns, Traders , Kings and Pilgrims, New Empires and Kingdoms, Buildings, Paintings and Books.

Geography:The Earth in the solar system, Globe: Latitudes and Longitudes, Motions of the Earth, Maps, Major Domains of the Earth, Major Landforms of the Earth, Our Country- India, India: Climate, Vegetation and Wildlife.

POLITICAL SCIENCE:Understanding Diversity, Diversity and Discrimination, What is Government?, Key Elements of a Democratic Government, Panchayati Raj, Rural Administration, Urban Administration, Rural Livelihoods, Urban Livelihoods.

ENGLISH

TEXTBOOK: UNIT : I – X

SUPPLEMENTARY READER :

UNIT :  I - X

TEXTBOOK:Three Questions, The Squirrel, A Gift of Chappals, The Rebel, Gopal and the Hilsa Fish, The Shed, The Ashes that made trees Bloom, Chivvy, Quality, Trees, Expert Detectives, Mystery of the Talking Fan, The Invention of Vita- Wonk, Dad and the cat and the tree, Fire: Friend and Foe, Meadow surprises, A Bicycle in Good Repair, Garden Snake, The story of cricket.

 SUPPLEMENTARY READER:The Tiny Teacher, Bringing up Kari, The Desert, The Cop and the Anthem, Golu Grows a Nose, I want something in a cage, Chandni, The Bear story, A tiger in the House, An Alien Hand.

MATHS

UNIT: I - XV

Integers, Fractions and Decimals, Data Handling, Simple Equations, Lines and Angles, The Triangle and its Properties, Congruence of Triangles, Comparing Quantities, Rational Numbers, Practical Geometry, Perimeter and Area, Algebraic Expressions, Exponents and Powers , Symmetry, Visualising  solid shapes.

SCIENCE

UNIT: I - XVIII

Nutrition in plants, Nutrition in Animals, Fibre to Fabric, Heat, Acids, Bases and Salts, Physical and Chemical changes, Weather, Climate and Adaptations of Animals to climate, Winds, Storms and Cyclones, Soil, Respiration in Organisms, Transportation in Animals and Plants, Reproduction in Plants, Motion and Time , Electric Current and its Effects, Light, Water: A Precious Resource , Forests: Our Lifeline, Wastewater Story.

SOCIAL

HISTORY: UNIT: I – X

GEOGRAPHY: UNIT: I – X

POLITICAL SCIENCE: UNIT: I - X

HISTORY:Tracing changes through a thousand years, New Kings and Kingdoms, The Delhi Sultans, The Mughal Empire, Rulers and Buildings, Towns, Traders and Craftspersons,  Tribes, Nomads, and Settled Communities , Devotional paths to the Divine, The Making Of Regional Cultures, Eighteenth – Century Political Formations.

GEOGRAPHY:Environment, Inside Our Earth, Our changing Earth, Air, Water, Natural Vegetation and Wildlife, Human Environment – Settlement, Transport and Communication, Human Environment Interactions, The Tropical and the Subtropical Region, Life in the Temperate Grasslands, Life in the  Deserts.

 POLITICAL SCIENCE:On Equality, Role of the Government in Health, How the State Government Works, Growing up as Boys and Girls, Women change the world, Understanding Media, Understanding Advertising, Markets Around Us, A Shirt in the Market, Struggles for Equality.

ENGLISH

TEXTBOOK- UNIT :  I – X

SUPPLEMENTARY READER – UNIT: I - XI

TEXTBOOK :The Best Christmas Present in the World, The Ant and the Cricket, The Tsunami, Geography Lesson, Glimpses of the Past, Macavity: The Mystery Cat, Bepin Choudhury’s Lapse of Memory, The Last Bargain, The Summit Within, The School Boy, This is Jody’s Fawn, The Duck and the Kangaroo, A Visit to Cambridge, When I set out for Lyonnesse, A Short  Monsoon Diary On the Grasshopper and Cricket, The Great stone Face-I , The Great stone Face- II.

 

SUPPLEMENTARY READER:How the Camel got his hump, Children at Work, The Selfish Giant, The Treasure within, Princess September, The Fight, The Open Window, Jalebls, The Comet – I, The Comet – II, Ancient Education System of India. 

 

MATHS

UNIT: I - XVI

Rational Numbers, Linear Equations in one variable, Understanding Quadrilaterals, Practical Geometry, Data Handling, Squares and Square roots, Cubes and Cube roots, Comparing Quantities, Algebraic Expressions and Identities, Visualising Solid Shapes, Mensuration, Exponents and Powers, Direct and Inverse Proportions, Factorisation, Introduction to Graphs, Playing with Numbers.

SCIENCE

UNIT: I - XVIII

Crop Production and Management, Microorganisms: Friend and Foe, Synthetic Fibres and Plastics, Materials: Metals and Non-Metals, Coal and Petroleum, Combustion and Flame, Conservation of Plants and Animals, Cell- Structure and Functions, Reproduction  in Animals, Reaching the Age of Adolescence,  Force and Pressure, Friction, Sound, Chemical Effects of Electric Current, Some Natural Phenomena, Light, Stars and the Solar System , Pollution of Air and Water.

SOCIAL

HISTORY- PART I: UNIT: I – VI

              PART II : UNIT: I –VI

GEOGRAPHY- UNIT: I- VI

POLITICAL LIFE- UNIT: I - X

HISTORY:PART   I :How, When and Where, From Trade to Territory, Ruling the Countryside, Tribals, Dikus and the Vision of a golden Age, When People Rebel 1857 and after, Colonialism and the city .

 

PART II:Weavers , Iron smelters and factory owners, Civilising the” Native” , Educating the Nation, Women, Caste, and Reform, The changing world of visual arts, The making of the National Movement: 1870s -1947, India after Independence.

 

Geography:Resources, Land , soil, water, Natural vegetation and wildlife Resources, Mineral and Power  Resources, Agriculture, Industries, Human Resources.

 

POLITICAL SCIENCE:The Indian Constitution, Understanding Secularism, Why do we need a Parliament? , Understanding Laws, Judiciary, Understanding Our Criminal Justice System, Understanding Marginalisation, Confronting Marginalisation,  Public Facilities, Law and Social Justice. 

ENGLISH

TEXTBOOK: UNIT:  I – XI

SUPPLEMENTARY READER:

UNIT:  I - X

TEXTBOOK:The Fun They Had, the Road not taken Robert Frost, The Sound Of Music, Wind, The Little Girl, Rain on the Roof , A Truly Beautiful Mind, The Lake Isle of Innisfree, The Snake and the Mirror, A Legend of the Northland , My Childhood, Packing , The Duck and the Kangaroo, Reach for the Top, On Killing a tree, The Bond of Love,  The Snake Trying, Kathmandu , A Slumber did my spirit seal, If I were you..

 SUPPLEMENTARY READER:The Lost child, The Adventures of Toto, Iswaran the Storyteller, In the Kingdom of fools, The Happy Prince,  Weathering the storm in Ersama, The Last Leaf , A House is not a Home, The Accidental Tourist , The Beggar.

MATHS

UNIT: I - XV

Number System, Polynomials, Coordinate Geometry, Linear Equations in Two Variables, Introduction to Euclid’s Geometry, Lines and Angles, Triangles, Quadrilaterals, Areas of Parallelograms and Triangles, Circles, Constructions, Heron’s Formula, Surface Areas and Volumes, Statistics, Probability.

SCIENCE

UNIT: I -XV

Matter in our Surroundings, Is Matter around us pure?, Atoms and Molecules , Structure of the Atom, The Fundamental  Unit of Life, Tissues, Diversity in living Organisms, Motion, Force and Laws of Motion, Gravitation, Work and Energy, Sound, Why do we fall Ill? , Natural Resources, Improvement in Food Resources.

SOCIAL

HISTORY: UNIT: I – VIII

GEOGRAPHY: UNIT: I – VI

DEMOCRATIC POLITICAL  I : UNIT: I – VI

ECONOMICS: UNIT: I - IV

HISTORY:The French Revolution, Socialism in Europe and the Russian Revolution, Nazism and the Rise of Hitler, Forest Society and Colonialism, Pastoralists in the Modern World, Peasants and Farmers, History and Sport: The Story of Cricket, Clothing: A Social History.

 GEOGRAPHY:Size and Location, Physical Features of India, Drainage, Climate, Natural Vegetation and wildlife, Population.

 DEMOCRATIC POLITICAL:Democracy in the Contemporary World, What is Democracy ? Why Democracy? , Constitutional Design , Electoral Politics, Working of Institutions, Democratic  Rights.

 ECONOMICS:The Story of Village Palampur, People as Resource , Poverty as a Challenge, Food Security in India.

MATHS

UNIT: I - XV

Real Numbers, Polynomials, A Pair of linear equations in two variables, Quadratic Equations, Arithmetic Progressions, Triangles, Coordinate Geometry, Introduction to Trigonometry, Some Applications of Trigonometry, Circles, Constructions, Area Related to Circles, Surface Areas and Volumes, Statistics, Probability.

ENGLISH

PROSE: UNIT: I – XI

POETRY UNIT: I –XI

SUPPLEMENTARY READER

UNIT: I - X

 

PROSE:A Letter to God, Nelson Mandela: Long walk to Freedom, Two stories about flying, From the Diary of Anne Frank, The Hundred Dresses –I, The Hundred Dresses- II, Glimpses of India, Mijbil the otter, Madam Rides the Bus, The Sermon at Benares, The Proposal.

POETRY:Dust of snow, Fire and Ice, A Tiger in the Zoo, How to Tell Wild Animals, The Ball Poem, Amanda, Animals, The Trees, Fog, The Tale of Custard the Dragon,For Anne Gregory

SUPPLEMENTARY READER:A Triumph of Surgery, The Thief’s story, The Midnight Visitor, A Question of Trust, Footprints without Feet, The Making of a Scientist, The Necklace, The Hack Driver, Bholi, The Book that saved the Earth.

தமிழ்

1-9

மொழி-அமுத ஊற்று - அன்னை மொழியே,தமிழ்ச்சொல்வளம், இரட்டுற மொழிதல், உரைநடையின் அணிநலன்கள், எழுத்து,சொல்,   இயற்கை சுற்றுச்சூழல்  - உயிரின் ஓசை- கேட்கிறதா என்குரல், காற்றேவா!, முல்லைப்பாட்டு, புயலிலே ஒரு தோணி, தொகைநிலைத்தொடர்கள், பண்பாடு-கூட்டாஞ்சோறு - விருந்து போற்றுதும்! காசிக்காண்டம், மலைபடுகடாம், கோபல்லபுரத்து மக்கள், தொகாநிலைத்தொடர்கள், திருக்குறள், அறிவியல், தொழில்நுட்பம்- நான்காம் தமிழ்- செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருமாள் திருமொழி, பரிபாடல், விண்ணைத் தாண்டிய தன்னம்பிக்கை, இலக்கணம்-பொது,  கல்வி-மணற்கேணி - மொழிபெயர்ப்புக் கல்வி, நீதி வெண்பா, திருவிளையாடற் புராணம், புதிய நம்பிக்கை, வினாவிடை வகை, பொருள்கோள், கலை,அழகியல், புதுமைகள்-நிலா முற்றம் - நிகழ்கலை, பூத்தொடுத்தல், முத்துக்குமாராசாமி பிள்ளைத் தமிழ், கம்பராமயணம், பாய்ச்சல், அகப்பொருள் இலக்கணம், திருக்குறள், நாகரிகம், தொழில், வணிகம் , நாடு,சமுகம்,அரசு, நிருவாகம் - விதைநெல் - சிற்றகல் ஒளி(தன் வரலாறு) ஏர் புதிதா, மெய்க்கீர்த்தி, சிலப்பதிகாரம், மங்கையராய் பிறப்பதற்கே, புறப்பொருள் இலக்கணம், அறம், தத்துவம், சிந்தனை, பெருவழி- சங்க இலக்கியத்தில் அறம், ஞானம், காலக்கணிதம், இராமானுசர்(நாடகம்) பா-வகை,அலகிடுதல்,  மனிதம், ஆளுமை- அன்பின் மொழி - ஒருவன் இருக்கிறான், அணிகள், திருக்குறள்.

SCIENCE

UNIT: I - XVI

Chemical Reactions and Equations, Acids, Bases and salts, Metals and Non-metals, Carbon and its compounds, Periodic classifications of elements, Life process, Control and Coordination, How do Organisms Reproduce? , Heredity and Evolution, Light- Reflection and Refraction, The Human Eye and the Colour ful World, Electricity, Magnetic Effects of Electric Current, Sources of Energy, our environment, Sustainable Management of Natural Resources. 

SOCIAL

HISTORY ( India in Contemporary world – II)– UNIT: I –V

GEOGRAPHY ( Resources and Development) – UNIT: I – VI

POLITICAL SCIENCE   

( Democratic Politics II)- UNIT: I – VII

ECONOMICS- ( Understanding Economic Development)   

UNIT: I - V

 

HISTORY:The rise of Nationalism in Europe, Nationalism in India, Making of Global World, The Age of Industrialization, Print culture and Modern world.

GEOGRAPHY:Resources and Development, Water Resources, Agriculture, Mineral and Energy Resources, Manufacturing Industries, Life Lines of Our National Economy.

POLITICAL SCIENCE:Power Sharing, Federalism, Democracy and Diversity, Gender, Religion and caste, Political parties, Outcomes of Democracy, Challenges to Democracy

ECONOMICS:Development, Sectors of Indian Economy, Money and Credit, Globalization and the Indian Economy, Consumer Rights.